Thomas Merton: De geestelijke Vader in de woestijntraditie

De geestelijke Vader in de woestijntraditie[1][a]

Thomas Merton

We gaan hier niet tot in detail in op de positie van de “Begeleider van het geweten” (“Director of Conscience”) of “geestelijk begeleider” in de moderne Katholieke praktijk sinds het Concilie van Trente; dat is niet nodig. We moeten tenminste haar hier echter wel noemen als het einde van een lange ontwikkeling waarvan we de oorsprong willen bespreken[2]. De “begeleider van het geweten” is, zoals deze titel suggereert, meestal een biechtvader en als gevolg daarvan een “specialist” met de daarbij behorende theologische en spirituele opleiding. De benaming “begeleider van het geweten” suggereert dat de desbetreffende persoon een meester is in het verhelderen van casus conscientiae[b] of bijzondere gevallen en problemen die hij kan voorzien van professionele oplossingen. Maar dit creëert een nogal ongelukkige juridische verenging van dit traditionele idee. Het begrip “geestelijk begeleider” is veel breder en heeft iemand op het oog die dankzij de deugd van scholing en ervaring toegerust is om anderen te helpen vooruitgang te maken in het geestelijke leven. Idealiter zal de “geestelijk begeleider” anderen helpen om de hoogten van de geestelijke en mystieke volmaaktheid te bereiken. In de levens van de heiligen vanaf de middeleeuwen zoals St. Theresa van Avila[3], is het belang van de geestelijke begeleider voldoende onderstreept. Zijn invloed kan positief of negatief zijn. Hij kan een gigantisch obstakel voor vooruitgang blijken te zijn of hij kan blokkades verwijderen en iemand helpen de verborgen werking van de Heilige Geest te ondergaan en de vereniging met God bereiken. Al is het niet essentieel voor het spirituele leven, in ieder geval wordt de begeleider wel gezien als iemand die in de praktijk een beslissende rol heeft gespeeld in de levens van de heiligen en mystici; een paar opmerkelijke gevallen uitgezonderd. St. Francis de Sales kan gezien worden als de typische heilige ‘begeleider’ die door zijn voorzichtigheid, geleerdheid, ervaring, fijngevoeligheid en intuïtief begrijpen van anderen velen heeft geholpen hun geestelijke weg te vinden; hen veilig begeleidend naar diepe contemplatie en mystieke vereniging. Zulke begeleiders hebben duidelijk een ‘voorzienige’ rol gespeeld, niet alleen in individuele levens maar ook in dat van religieuze ordes en van bepaalde sociale milieus; inderdaad in het leven van de Kerk zelf.

            We schrijven hier echter niet over deze moderne begeleiders. We gaan hier liever terug naar de archetypischegestalte van de “geestelijk Vader” zoals die wordt afgeschilderd in de geschriften uit het vroege monastieke leven, oftewel het monastieke leven van Egypte, Palestina en Syrië uit de vierde en de vijfde eeuw. Bijzonder waardevol daarbij zijn de Apophthegmata of spreuken van de Woestijnvaders[4]. Hoewel dit “typische” verhalen zijn over figuren die nogal legendarisch zijn geworden, hoeven we het feit dat ze de authentieke geest en een historische houding weergeven niet in twijfel te trekken. Ze laten een kijk op het leven zien die zo diepgaand en echt was dat die een blijvende invloed heeft uitgeoefend op eeuwen van Christelijke spiritualiteit.

            De Abba of geestelijk Vader was in de eerste plaats iemand die door lange ervaring in de woestijn en in eenzaamheid[c] de geheimen van het woestijnleven geleerd had. Hij was als gevolg van zijn heiligheid begiftigd met charismatische gaven, die hem in staat stelden om illusies op te sporen en uit te drijven die de beginneling onvermijdelijk zouden verleiden, of zelfs de ervaren monnik konden verleiden die de staat van volledige wasdom en volmaaktheid van het monastieke leven nog niet ten volle bereikt had. Maar de inhoud van de rol die met “Vader” bedoeld wordt is nog niet volledig gedekt met de begrippen van geestelijk adviseurschap en onderwijs. De geestelijke Vader oefende een werkelijke “paternity” – namens God – uit, die het leven van de Geest in de leerling moest (op)wekken. Uiteraard moet dit begrip niet overdreven worden (zoals dat later soms gebeurde in monastieke kringen; bijvoorbeeld in het Byzantijnse kloosterleven). De enige bron van het geestelijke leven is de Heilige Geest. Het geestelijke leven komt niet voort uit de mens. De heilige Geest wordt geschonken in de Doop. We weten echter dat de zaden van het geestelijke leven die in ons geplant zijn in de Doop te vaak slapend blijven of zelfs helemaal afsterven. De Abba of “geestelijk Vader” was iemand die herkend werd als een charismaticus en bekend stond om zijn “leven-gevende” invloed. Iemand onder wiens zorg deze mysterieuze zaden werkelijk zouden groeien en bloeien. De Vaders trokken leerlingen aan die niet alleen kwamen voor onderwijs en raadgeving maar die vooral leven en groei zochten binnen een bijzondere relatie van kinderlijke liefde en devotie- inderdaad; in latere tijden zelfs van ware verering. 

            De spreuken van de Vaders laten ons in eenvoudige, vaak kinderlijke woorden de archetypische leven-gevende charismata van deze stille, nederige, vaak zeer humoristische maar altijd menselijke figuren zien. De jongeren richtten zich met hun vragen spontaan tot zulke ervaren en spiritueel begenadigde seniors of “ouderen”, zelfs als die geen priesters waren. Zij vroegen om die “woorden van redding” die nieuw leven en groei in hun harten zouden wekken. 

            In de Apophthegmata houden we ons hoofdzakelijk bezig met de woestijneremieten[d] en minder met de cenobieten[e]. Het onderscheid is in dit geval belangrijk omdat de hoofden van de cenobieten hun begeleiding vooral gaven op basis van een Regel en observanties[f] die zonder twijfel een spirituele leer inprentten, maar eerder algemeen dan persoonlijk van aard waren. De Apophthegmata echter vertegenwoordigden de directe en persoonlijke antwoorden op vragen van individuen. Het “woord” kreeg in elke zaak een geldigheid en waarde voor iedereen die zich in dezelfde of vergelijkbare omstandigheden bevond. Deze individuele aanwijzingen namen op den duur onder de kluizenaars de plaats in van geschreven Regels voor iedereen, of liever gezegd hadden ze tot doel de monnik te helpen zijn eigen levensregel of Gods wil[g] voor hempersoonlijk te ontdekken.

            Om deze aanwijzingen goed te begrijpen moeten we eerst het doel van het leven in eenzaamheid in de woestijn begrijpen. Het zou een versimpeling zijn om te zeggen dat de Egyptische en de Syrische kluizenaars de woestijn ingingen “om eenzaamheid te vinden en een contemplatief leven te leiden”. Het is waar dat velen van hen Grieken waren danwel een Griekse kijk op het leven hadden (zich eigen gemaakt in Constantinopel, Rome of Alexandrië) en dat voor hen de zoektocht naar een vooral intellectueel kennen[h] van God het belangrijkste motief was voor het leven in de woestijn. Deze bijzondere traditie wordt vertegenwoordigd door de geschriften van Evagrius Ponticus[5], die zonder twijfel invloedrijk waren in Nitria en Scete. Maar het begrip contemplatie, theoria, is niet prominent aanwezig in de Apophthegmata of andere populaire verhalen over de Vaders, hoewel we over hen lezen dat “ze de heerlijk van God zien” of dat ze profetische visioenen hebben. Er is echter een ander begrip dat tegelijkertijd eenvoudiger, veel diepgaander en veel universeler is en wat al de verschillende gestalten van de woestijnspiritualiteit omvat, of het nu gaat om de intellectuele of de wilskrachtige, de Platonische of de bijbelse variant. Dat begrip is “gelijkmoedigheid (tranquility)”[i], in het Grieks hesychia en in het Latijn quies. Deze rust is in wezen “contemplatief”, zou je kunnen zeggen, maar het is meer dan dat: ten diepste gaat het om het volmaakte zoonschap van God; eenheid met God door volledig afstand te doen van jezelf, en om totale overgave aan het woord en de wil van God in geloof en liefde. Een klassieke anekdote over de roeping van de woestijn Vader St. Arsenius[j] is hier exemplarisch voor/is hier een goed voorbeeld van.

            Toen Abba Arsenius in het paleis was bad hij tot God en zei: “O Heer, zeg mij hoe ik moet leven” en een stem sprak tot hem zeggende: “Arsenius, vlucht weg van de mensen en je zult leven”. Toen Arsenius het ascetische leven leidde in het klooster bad hij tot God hetzelfde gebed en weer hoorde hij een stem tegen hem zeggen: “Arsenius vlucht, bewaar de stilte en leid een leven van stille contemplatie, want dit zijn de fundamentele beginselen die de mens behoeden voor zonden”. [6]

            De fuge, tace, quiesce van Arsenius werd een klassieke motto van het contemplatieve leven. De “vlucht” uit het klooster naar het leven in totale eenzaamheid in de woestijn als een kluizenaar. De “stilte” spreekt voor zich en de quies, zoals we hierboven hebben gezegd is het uiteindelijke doel van het leven in afzondering[k]: de rust en de “zuiverheid van het hart”. Deze zuiverheid komt voort uit totale vrijheid van wereldse zorgen, van de zorgen van een leven dat zich heeft toegewijd aan geldingsdrang van het sociale ego en van de illusies die een gevolg zijn van een dergelijk leven. Tijdens zijn eerste conferentie verenigt John Cassian deze drie zaken wanneer hij het allesomvattende doel van het monastieke leven nader omschrijft; hij vereenzelvigt dat vervolgens met de staat van monastieke volmaaktheid. Deze drie zijn eenvoudigweg aspecten van dezelfde spirituele werkelijkheid. Volmaaktheid bestaat niet enkel en alleen uit leven in eenzaamheid, ascese, gebed of andere geestelijke oefeningen. Deze dingen kunnen allemaal gedaan worden uit zelfzuchtigheid en ze kunnen uiteindelijk eenvoudigweg meer verbeten manieren zijn van het ego om zichzelf te bevestigen. Ware volmaaktheid wordt alleen gevonden als men afziet van het “zelf”, dat het subject schijnt te zijn van volmaaktheid en dat volmaaktheid “heeft “ of “bezit”. Voor Cassian is deze volmaaktheid “barmhartigheid… die alleen in de zuiverheid van het hart bestaat” en die hij met quiesvereenzelvigt, omdat zij bestaat uit “God voortdurend een volmaakt en zo zuiver mogelijk hart schenken en dat hart onbezoedeld laten van allerlei onrust en verstoringen”.[7] Achter deze formule herkennen we de leer van Evagrius, voor wie het monastieke leven een zuivering was van alle hartstochtelijke verlangens in de eerste plaats, daarna van alle verwarrende gedachten en tenslotte van alle beelden en conceptualiseringen dat op deze wijze uitmondt in het bereiken van theologia. De hoogste “rust” is het directe kennen[l] van de Drie-eenheid. Hoewel de Griekse traditie deze quies een enigszins wereldse en intellectuele invulling gaf die de eenvoudige Koptische kluizenaars nooit hebben gekend, het blijft een feit dat zij allen deze staat van gelijkmoedigheid en vrijheid van geest zochten, in welke vorm dan ook en die vereenzelvigden met de liefde van God. In alle verschillende tradities – Grieks, Koptisch, Palestijns en Syrisch – vinden we een algemene overeenstemming hierover: de woestijnmonnik doet afstand van zijn eigen illusoire ego-zelf; hij “sterft” aan zijn wereldse bestaan en aan een bestaan dat zich baseert op dat wat voor ogen is. Dit om zich volledig over te geven aan de transcendente werkelijkheid die, hoewel zij in variabele bewoordingen beschreven wordt, altijd het beste uitgedrukt wordt met de eenvoudige bijbelse uitdrukking: “de wil van God”[m]. In de overgave van zichzelf en van zijn eigen wil; dit “sterven” van zijn wereldse identiteit, wordt de monnik herschapen in/naar het beeld en de gelijkenis van God en wordt hij als een spiegel die gevuld is met goddelijk licht.

            Deze doctrine, de mens die zijn ware werkelijkheid vindt in zijn herinnering van God in[n] wiens beeld hij is geschapen, is fundamenteel bijbels en is ontwikkeld door de Kerkvaders in samenhang met de theologie van genade, de sacramenten en de inwoning van de Heilige Geest. In feite wordt de overgave van onze eigen wil, de “dood” van ons zelfzuchtig ego om in de pure liefde en vrijheid van de geest te kunnen leven, niet door onze wil gerealiseerd (dit zou een contradictio in terminis zijn) maar door de Heilige Geest. Het “herstellen van de goddelijke gelijkenis”, het “je overgeven aan de uiteindelijke bedoeling[o] van God met ons”, het “leven in zuivere liefde” en op die wijze vrede te vinden, wordt samengevat als “eenheid met God in de Geest”, of het “ontvangen, bezitten van de Heilige Geest”. Dit is, zoals de negentiende-eeuwse Russische kluizenaar St. Seraphim van Sarov verklaarde, het uiteindelijke doel van het Christelijke (en dus a fortiori[p] voor het monastieke) leven. St. Johannes Chrysostemos zegt: “Zoals gepoetst zilver dat verlicht wordt door de stralen van de zon niet alleen het licht van zichzelf uitstraalt maar ook de glans van de zon, zo wordt ook een ziel die zuiver is gemaakt door de Heilige Geest nog schitterender dan zilver; het ontvangt de glans van de Goddelijke Glorie en reflecteert uit zichzelf de stralen van deze zelfde glorie”.[8] Onze ware rust, liefde, zuiverheid, verwachting en quies is niet iets dat in onszelf zit, het is God de Goddelijke Geest. Dus “bezitten” wij geen rust maar gaan we uit onszelf en komen binnen bij(into) hem die onze ware rust is.

            In het ‘Koptische leven van St. Pachomius’ lezen we een ontroerende episode over Pachomius, toen die zijn gemeenschap nog niet gesticht had maar met zijn broer leefde als een kluizenaar, waarin hij voortdurend vraagt naar “de wil van God”. Hij leeft met zijn broer in een verlaten dorp Tabbenese. Ze zijn bezig met oogsten voor hun naburige boeren om op die manier hun brood te verdienen. Op een nacht, na hun gebruikelijke gebeden, stort Pachomius in en “was ontredderd en gebroken van hart over de wil van God die hij zo graag wilde leren kennen”. Een verlicht figuur verschijnt voor hem en vraagt: “Waarom ben je wanhopig en heb je een gebroken hart?”. “Omdat ik de wil van God zoek”, antwoordde Pachomius. Het personage vertelt hem: “Het is de wil van God dat je de mens dient om hen met Hem te verzoenen”. Pachomius is eerst geschokt: “Ik vroeg naar de wil van God en jij zegt mij de mensheid te dienen?”. Het personage herhaalt drie maal: “Het is Gods wil dat je de mensheid dient om hen tot Hem te brengen”.[9]  

            Het verhaal is in meerdere opzichten interessant. In de eerste plaats is het in sommige opzichten een tegenbeeld van de fuge, tace, quiesce van Arsenius. De spiritualiteit van de gemeenschap rond Pachomius was meer actief dan contemplatief en in ieder geval wordt Pachomius hier geroepen om Vader en stichter te worden van de kloostergemeenschappen. Het is karakteristiek voor het denken van St. Pachomius dat de monnik in het gemeenschapsleven niet zozeer tot de volmaaktheid wordt gebracht door een geïsoleerde ascetische strijd begeleid door een verlicht geestelijke meester, maar door de deelname aan het leven van een heilige gemeenschap, de broederschap van hen die verzameld zijn met elkaar “in de geest”. Volgens zijn leerling Theodore heeft Pachomius gezegd dat: “Deze congregatie … model staat voor al die andere die  , naar de wil van God, mensen bij elkaar willen brengen om hen te helpen tot zij de staat van volmaaktheid hebben bereikt”.[10]

            Maar ook in de gedachtegang van Pachomian is het doel vrede, quies, de spirituele zekerheid die voortkomt uit volledige onthechting en afstand van het zelf. De Abba regelt het leven en werk van de monniken op een wijze die volgens hem het beste is voor hun spirituele vooruitgang en de monniken vertrouwen, op hun beurt volledig op de Abba als Gods instrument en vinden vrede door zijn aanwijzingen te volgen.[11]

Echter, ondertussen zien we Pachomius zelf vrede, gelijkmoedigheid en quies zoeken in een duidelijk kennen van en overgave aan Gods wil. Wat belangrijk voor ons is in het verhaal dat we hebben aangehaald, is dat Pachomius met een “ontredderd en gebroken hart” het uiteindelijke doel van zijn leven zoekt. Dit is karakteristiek voor alle woestijnmonniken. Ze zijn naar de woestijn gekomen omdat ze gekweld werden door een verlangen om de innerlijke zin te kennen van hun eigen bestaan, dat voor hen elke betekenis had verloren in de steden van de mensen. En hoewel de individuele antwoorden verschillend of zelfs tegengesteld waren, hadden ze allemaal dit gemeenschappelijk: alle authentieke antwoorden komen van God en zijn een expressie van Zijn wil, aan het licht gekomen in zijn woord en als iemand dit woord ontvangt en gehoorzaamt, bezit hij vrede, quies. Deze antwoorden worden niet gemakkelijk gevonden. Men zal ze moeten zoeken in berouw, lijden en geduld, want niemand kan rechtmatige aanspraken maken op een antwoord en iedereen moet bereid zijn een antwoord te aanvaarden dat in velerlei opzicht erg frustrerend kan zijn. Het lijden en de eenzaamheid van het woestijnleven zijn, in de ogen van de Egyptische monniken, de prijs die moet worden betaald voor een dergelijke ultieme oplossing voor de uitdaging die het bestaan ons stelt. De prijs is niet te hoog.

Intussen, hoewel de verhalen ons vertellen dat sommige van de pioniers zoals Arsenius. Pachomius, Anthony hun antwoord ontvingen kregen via innerlijke ingevingen of van “verlichte personen”, moesten de andere Woestijnvaders zich tevreden stellen met een minder tot de verbeelding sprekende en uiteindelijk veiliger bron van informatie: ze moest andere monniken raadplegen die al antwoorden hadden gevonden. Ze moesten een “geestelijk Vader” benaderen.

Anekdotes over de Woestijnvaders zijn vaker wel dan niet directe/onopgesmukte en bondige verslagen van geestelijke raadplegingen; en de “spreuken” (Apophthegmata) van de Vaders zijn in het algemeen oplossingen van problemen en moeilijkheden. Ze kunnen naar voren zijn gebracht door een leerling die in dezelfde cel[q] woont als de meester of in een naburige cel, om zo door hem onderwezen en gevormd te worden. Of ze kunnen opgesteld zijn door een vreemdeling die een lange reis heeft gemaakt met het exacte doel dit antwoord te krijgen van een beroemde Abba. Soms zijn de vragen algemeen en basaal, betrekking hebbend op wat we vandaag de dag een besluit over een roeping zouden noemen, dat de hele levensloop van de vragensteller zou kunnen veranderen. In de terminologie van de “spreuken” wordt een dergelijke vraag als volgt geformuleerd: “Wat moet ik doen?” “Spreek een woord tot mij” (dat wil zeggen: “een woord van redding[r]”, dat de wil van God verkondigt en daardoor de weg naar het doel van mijn bestaan laat zien). Het antwoord op een dergelijke vraag is een code voor het leven in de woestijn of, als je dat mooier vindt, een “Regel” uiteengezet in drie of vier woorden die beantwoorden aan de noden van de vragensteller. In ieder geval is het antwoord van de Meester bedoeld om in de behoeften van de vragensteller te voorzien, maar het is tevens een basaal statement over het monastieke leven.

Een van de beste voorbeelden van een dergelijke uitspraak wordt in ‘het Koptisch leven van Pachomius’ gevonden. Het is het verhaal van de eerste ontmoeting tussen Pachomius en de kluizenaar Abba Palemon. Het gaat hier om het verzoek leerling van de oude man te mogen worden en het antwoord hierop van Abba Palemon.[12]

Pachomius klopt op de deur van de cel. De oude man schreeuwt kortaf: “Waarom klop je?”. De jongeling zegt: ”Vader, ik verlang er naar dat u mij een monnik bij u laat zijn”. De oude man houdt vervolgens een ontnuchterende, zoniet ontmoedigende verhandeling over de roeping tot afzondering: “Velen zijn hier gekomen voor dit doel en waren niet in staat dat te volbrengen; ze keerden beschaamd terug…”. Desondanks legt hij kort uit wat het doel is van het monastieke leven (“De schrift zegt ons dat wij moeten bidden en vasten opdat wij gered zullen worden”), en de actuele Regel die door de monniken onderhouden wordt. “De Regel van het monastieke leven, zoals die ons door onze voorgangers geleerd is luidt als volgt: te allen tijde besteden we de helft van de nacht – en vaak van de avond tot de ochtend – wakend terwijl we de woorden van God reciteren en veel handenarbeid verrichten met draad, haren of palmvezel. Dit doen we zodat we niet door slaap overvallen worden en om in onze fysieke behoeften te voorzien. Wat overblijft en meer is dan we nodig hebben geven we aan de armen.” Hij gaat verder met details over het vasten en gebeden en sluit af: “Nu ik je de wet van het monastieke leven heb geleerd; ga en toets jezelf op al deze punten. Kijk of je in staat bent om te doen wat ik je gezegd heb…”. Hij zegt ook nog: ”ga terug naar je eigen huis, blijf daar en houd vast aan wat je ontvangen hebt. Kijk… of je in staat bent te volharden.” 

Deze passage is een paradigma[s] voor de monastieke vorming en voor de besluitvorming over roepingen.[13]

Andere eenvoudigere voorbeelden:

Een monnik komt bij de kluizenaar Abba Bessarion en vraagt hem om advies over hoe hij in zijn gemeenschap moet leven: “De oude man zei tegen hem, ‘Wees stil en beschouw jezelf als nietswaardig’ “[14]

Een broeder vroeg Abba Muthues door te zeggen: ‘Spreek een woord tegen mij’; en de oude man antwoordde, ‘Zie af van al je zienswijzen waar dan ook over en ween en heb berouw, want je tijd is gekomen.’[15]

Dit “berouw” en het eschatologisch perspectief dat alle dingen in het licht van hun einde zette, was voldoende om iemands kijk op zichzelf en het leven volledig op zijn kop te zetten.

Merk op dat in deze twee voorbeelden, die willekeurig zijn gekozen, de nadruk wordt gelegd op de vrede onderhouden met anderen en het “niet de strijd aangaan” met hen; zelfs niet in gedachten. Dit is een zeer gebruikelijk thema in de Vaderspreuken. Het terugtrekken in leven in eenzaamheid heeft geen enkele zin als de kluizenaar daar in zijn eentje leeft met agressieve en vijandige fantasieën. Een voorwaarde vooraf voor deze gelijkmoedigheid(quies) van de ware kluizenaar, is het afzien van elk oordeel, elke kritiek op anderen en elke innerlijke argumentatie. Leven in de aanwezigheid van de goddelijke Rechter van iedereen was de manier van de beginneling om al deze dingen tot hun ware proporties te herleiden.

Soms gaan de vragen over een specifiek probleem van het ascetische leven. De gegeven oplossing bevat een principe dat een zekere waarde heeft voor analoge gevallen. Iemand die niet in staat was bepaald ascetisch werk te verrichten: “Spreek tot mij een woord opdat ik leef”. En de oude man zei tegen hem: “Ben je in staat om je gedachten te hoeden en ze niet toe te laten om met kwade bedoelingen naar je buurman te gaan?”.[16]

Een broeder vroeg aan dezelfde abt Poemen: “Wat moet ik doen, want ik ben onrustig als ik in mijn cel zit?”. De oude man zei tegen hem: “”Denk niet lichtvaardig over mensen, bedenk geen kwaad in je hart, veroordeel niemand en vervloek niemand; dan zal God je rust geven en je zult wonen zonder problemen”.[17]

Er zijn sommige spreuken waarin de meester om zo te zeggen probeert vast te stellen of de leerling een bepaalde staat van volmaaktheid heeft bereikt en of hij nu in staat is vanuit een geestelijke vrijheid verder te gaan, zonder de hulp van anderen. Zodoende vroeg Theodore, zelf een “oude man” en daarom ervaren, Abba Pambo het volgende: “Geef mij een woord”. En met veel moeite zei hij tegen hem: “Theodore, maak dat je wegkomt en laat je genade uitgegoten worden over iedereen, want je liefdevolle vriendelijkheid heeft ‘recht van spreken’ gevonden voor het aangezicht van God.[18]

Een antwoord van een anonieme Abba bestrijkt het hele gebied van de monastieke ascese, getuige zijn mening daarover:

“Naar mijn mening is het werk van de ziel aldus: leven in stilte, volhardend geduld, zelfverloochening, werk, nederigheid van het lichaam en voortdurende gebed. En een mens moet zich niet bezighouden met de tekortkomingen van de mensen maar met zijn eigen afvalligheid; als een mens nu volhardt in deze dingen zal de ziel na niet al te lange tijd de vruchten laten zien van geestelijke uitmuntendheid.”[19]

            Wanneer de Vaders verschillende vragenstellers antwoordden op hun noden bleek dat ze soms hetzelfde probleem op verschillende wijzen oplosten of dat ze tegengestelde antwoorden gaven op identieke vragen. Op een keer werd Abba Jozef hierover terechtgewezen. Toen hem gevraagd werd hoe men met verleidende gedachten moest omgaan vertelde hij aan de ene monnik dat hij ze krachtig moest weerstaan en ze uit moest drijven en aan de ander dat hij er geen aandacht aan moest besteden. Het was deze tweede die zich beklaagde over de tegenspraak. Het antwoord van de Abba was: “Ik heb tot jou gesproken zoals ik tot mezelf zou hebben gesproken”.[20] – met andere woorden; hij wist dat zijn vragensteller ervaren was en dat krachtige weerstand niet nodig was daar de verleidende gedachten geen echte aantrekkingskracht hadden voor zijn wil, terwijl direct verzet hem alleen maar onnodig bezig zou houden, zijn aandacht eraan zou wijden terwijl het beter zou zijn zich met andere dingen bezig te houden. 

Dit doel wordt goed verwoord in een Syrisch werk uit de vijfde of zesde eeuw van buiten de context van het Egyptische monastieke leven en veel speculatiever dan de praktische “spreuken” van de Vaders. Toch is de essentie daarvan bijna hetzelfde.

            Een leerling stelt een vraag: “Wat is het beginsel van het hoeden van de innerlijke mens?” Meester: “Afzien van de liefde voor geld. Na het afzien van de liefde voor geld is het een noodzakelijk vereiste dat hij zich ontdoet van de liefde voor waardering. Pas daarna is voor hem de deugd van het helder inzicht mogelijk: in nederigheid en in geduld, in gelijkmoedigheid en helder inzicht, in de vreugde van zijn hoop, in alerte edelmoedigheid, in de volmaakte liefde voor God en mensen; door deze dingen zal hij de zuiverheid van ziel bereiken die de kroon is op alles wat God van mensen verlangt in dit leven.”[21]

            Dit gegeven zal ons helpen om de verschillende uitgangspunten die geformuleerd zijn door de Vaders te begrijpen: ze moeten allemaal gezien worden in het licht van de concrete situatie. Op het ene moment wordt strenge ascese als essentieel gezien, op een ander moment als niet-essentieel. Alles hangt af van het specifieke geval. Kort gezegd; de spreuken van de Vaders moeten niet gezien worden als harde en vastliggende regels die op dezelfde manier in elke situatie passen: ze zijn toepassingen van brede algemene uitgangspunten, waar we het al eerder over gehad hebben. De meest fundamentele daarvan wordt uitgesproken in de eerste Conferentie van Cassian: elke geestelijke oefening, elke beslissing, elke verandering van de eigen levensstijl, moet beoordeeld worden in relatie tot het einddoel van het leven in afzondering. Dat doel is de zuiverheid van hart, de volmaakte barmhartigheid en quies of de gelijkmoedigheid van de onbaatzuchtige en onthechte geest.

            De waarde en bedoeling van elke ascetische praktijk moet getaxeerd worden aan de hand van de staat van vrede en rust, de helderheid van geest, liefde en zuiverheid van hart. Alles dat niet hiertoe leidt is waardeloos omdat het onze illusoire en obsessieve zorg om ons eigen ego en zijn overwinning op het “niet-ik” aanwakkert in plaats van ons te bevrijden van de gerichtheid op onszelf. Ware vrede en rust en zuiverheid van hart zijn onmogelijk waar de scheiding tussen het “Ik” (dat wat beschouwd wordt als gelijk hebbend en goed) en het “niet-Ik” (dat wat beschouwd wordt als bedreigend) ons gedrag en onze beslissingen bepaalt.

            Als men bevrijd is van deze obsessie met zichzelf, zegt dezelfde tekst, bereikt men de integrity[t], de “wandel van de nieuwe mens”. Dit is het “begin” van het ware leven, het leven van de innerlijke of geestelijke mens die geheel als zoon van God leeft en niet als slaaf.

Is er één beginsel boven alle andere waarvan gezegd kan worden dat het bijna elke casus dekt, een basisnorm van het leven in leven in eenzaamheid? Ja, er is er één. Het naleven ervan is praktisch synoniem met quies omdat het de essentiële voorwaarde is voor de staat van gelijkmoedigheid. Het is het sleutelprincipe van het leven in leven in eenzaamheid en het wordt soms met een zodanige beslistheid beweerd dat het zelfs lijkt dat het nadere toelichting uitsluit. Hier is een klassieke uitspraak als voorbeeld:

“Een broeder ging naar Abba Moses in Scete en vroeg hem een woord te spreken en de 

oude man zei: ‘Ga heen en zit in je cel en je cel zal je alles onderwijzen.’”.[22]

Deze spreuk heeft ongetwijfeld gevolgen voor de praktijk van geestelijk begeleiding. Zoals hier verwoord is de heldere betekenis ervan dat het geen zin heeft voor de monnik om zijn cel te verlaten en rond te rennen om advies te vragen als hij niet eerst bereid is zijn eigen alleen zijn[u] onder ogen te zien in al zijn naakte werkelijkheid.

Hoewel we op dit moment dit idee nog niet uitputtend kunnen behandelen zullen we er in ieder geval dit van zeggen: de monnik zal in het leven in afzondering de ware innerlijke dimensies van zijn eigen zijn/bestaan het meest volledig ontdekken, een bestaan welk tegelijkertijd “echt” en “onecht” is. De overtuiging van het eigen “zelf” als een statische, absolute en onveranderlijke realiteit ondergaat een diepgaande omvorming en verdampt in het brandende licht van een geheel nieuw en onverwacht bewustzijn. In dit bewustzijn zien we dat onze “realiteit” niet een stevig omlijnd ego-zelf is dat we reeds gerealiseerd hebben en dat alleen nog maar geperfectioneerd hoeft te worden, maar eerder dat het een “niets”, een “mogelijkheid” is waarin de gave van creatieve vrijheid zichzelf kan realiseren door haar antwoord op de vrije gave van liefde en genade. Dit antwoord betekent dat we onze eenzaamheid[v] en ons “potentieel” gaan zien als een gift en een opdracht, als een trust[w] om te gebruiken – als een “talent” in de zin van de gelijkenis. Ons bestaan is tegelijkertijd verschrikkelijk en kostbaar omdat het radicaal niet aan ons toebehoort maar aan God. En toch zal het niet volledig “van Hem” zijn als we het niet in vrijheid “van ons” maken en het dan aan Hem schenken in lofzegging. Dat is wat de christelijke traditie bedoeld met “gehoorzaamheid aan het woord van God”. De monnik moet dat zelf ontdekken.

Natuurlijk heeft hij daarbij de hulp van anderen nodig, maar hij kan niet door anderen geholpen worden als hij niet eerst vastbesloten is om zichzelf te helpen. Anderen zullen van weinig nut zijn als bemiddelaars tussen hem en God als hij niet genoeg geloof heeft om prioriteit te geven aan gebed en alleenzijn[x] in zijn eigen kluizenaarsleven. Met andere woorden: het is het leven in eenzaamheid van de cel zelf dat hem leert hoe de confrontatie met illusie aan te gaan, hoe weerstand te bieden aan verleidingen, hoe te bidden. Elk ander advies en elke andere begeleiding is in de eerste plaats afhankelijk van de bereidwilligheid van de jonge kluizenaar om dit basisprincipe te aanvaarden. Je zou kunnen zeggen dat elk ander advies vooronderstelt dat iemand gewillig is om de louterende stilte en eenzaamheid van de cel te doorstaan, waarin iemand wordt ontdaan van zijn illusoir beeld van zichzelf en gedwongen wordt zich te gaan verhouden tot de nietigheid, de beperkingen, de ontrouw, de onvolmaaktheid of zoals we vandaag de dag zouden kunnen zeggen met de “afgrond”[y] van zijn eigen leven.

St. Anthony, die meer dan ieder ander de betekenis van dit eenzame[z] gevecht met gedachten (“demonen”)[23]kende, heeft gezegd dat het leven in de cel bij momenten te vergelijken was met het leven in een vurige oven. Maar in die oven ontmoette men God van aangezicht tot aangezicht. Deze spreuk doet denken aan die van een moderne monnik van Mount Athos, Staretz Silouan, die “als in de hel” leefde maar niet wanhoopte.[24] Anthony heeft ons een hoogst belangrijke spreuk nagelaten met diepgaande gevolgtrekkingen ten aanzien van het mystieke leven (waarover maar weinig expliciet wordt gezegd in de Apophthegmata): “De cel van de monnik is de vuuroven van Babylon waarin de drie jongeren de Zoon van God vonden en het is ook de wolkkolom van waaruit God met Mozes sprak”.[25]

De monnik die met dit vuur en deze duisternis geconfronteerd wordt zal met geen mogelijkheid in de cel kunnen blijven tenzij hij als een man van geloof en gebed leeft. Een monastieke spreuk zegt dat als je niet waardig in je cel leeft, de cel je zelf zal uitkotsen. De reden hiervoor is wellicht het feit dat de Woestijnvaders niet al te enthousiast waren over de ogenschijnlijk aanvaardbare bekeringsijver van anderen, die zich daardoor vaak manifesteerde als een eervolle escape uit het leven in eenzaamheid van de cel en uit de acedia[aa] die veroorzaakt werd door de “demon van de namiddag”.[26]

Een jonge monnik, gekweld door zo’n probleem, biecht bij Abba Arsenius:

Mijn gedachten plagen mij en zeggen: “jij kunt niet vasten; en jij bent niet in staat om te werken; ga daarom de zieken bezoeken, want dat is een zeer belangrijk gebod”. De Abba Arsenius, iemand die zeer vertrouwd was met de oorlog van de duivels, zei tegen hem: “Eet drink en slaap en zwoeg maar ga onder geen beding je cel uit”, want de oude man wist dat het voortdurend in je cel verblijven de oorsprong is van alle gewoonten van het leven in afzondering.[27]

Het vervolg van dit charmante verhaal vertelt hoe de monnik, die in zijn cel bleef, geleidelijk aan zichzelf steeds meer trouw zag werken en bidden en tenslotte de ascetische strijd won – de grote strijd van de kluizenaar – tegen al zijn “gedachten”[bb]. (Dat wil zeggen dat hij quies vond door de verdeeldheid op te lossen, die in hem gecreëerd werd door nutteloze innerlijke activiteit en projecties van het zelf in woorden en ideeën die een obstakel vormden tussen hem en zijn leven.)

Een andere oude man besprak het probleem van de ronddolende gedachten op de volgende wijze: 

“De zaak is te vergelijken met die van een ezelin met een zogend veulen. Als het veulen vastgebonden zou worden zou het op den duur bij haar terugkomen, hoe veel het ook zou kunnen ronddartelen of van hot naar her zou dwalen; of omdat het hongerig is of om een andere reden die het naar haar zou brengen. Maar als de moeder ook los zou rondzwerven zouden beide beesten in de vernieling gaan. Zo is het ook bij de monnik. Als het lichaam voortdurend in haar cel blijft zal de geest als gevolg daarvan zeker terugkeren na zijn zwerftochten omwille van vele redenen die te binnen zullen schieten. Maar als het lichaam, evenals de ziel buiten de cel rondzwerft, zullen beiden ten prooi vallen aan de vijand en hem een reden tot vreugde worden.”[28]

            Dat de Vaders zoveel belang hechten aan het in de cel blijven, betekent nog niet dat er geen andere regels zijn die opgevolgd moeten worden en dat de beginneling, mocht hij buiten zicht blijven, alles kan doen wat hij wil. “Wordt geen wetgever van jezelf” zei een van de ouderen.[29] Een andere spreuk uit de monastieke traditie luidt: “zij die niet onder de wet van de meesters staan zullen vallen als bladeren”.[30] De reden hiervoor is niet alleen dat de beginneling onervaren is en instructie en hulp nodig heeft. Overal in de Vaderspreuken vinden we mensen die zelf ervaren zijn en zelf toch de begeleiding van anderen volgen, niet vertrouwend op hun eigen oordeel. Hoewel de kluizenaar zeker een bepaalde mate van bekwaamheid moet ontwikkelen om voor zichzelf te zorgen, wil dit nog niet zeggen dat hij op zijn eigen kracht of eigen ideeën moet gaan vertrouwen. Zijn zoektocht in de woestijn is niet slechts een zoektocht naar eenzaamheid waarin hij eenvoudigweg kan doen wat hij wil en zichzelf kan bewonderen als een geweldig contemplatief. Er zou geen sprake zijn van echte quies in een dergelijke onderneming of, als het al vrede zou zijn, zou het een onechte vrede zijn van zelfverzekerdheid en zelfvoldaanheid.

            Vandaar dat we een ander verhaal hebben welke de uitdrukking: “Blijf in je cel en zij zal je alle dingen leren”, onderstreept. Het gaat erom dat men om de juiste redenen in de cel zit.

            Een zekere broeder had recent het gewaad van de monnik ontvangen, ging en sloot zichzelf op in een cel en zei: “Ik ben een woestijnmonnik”. Toen de Vaders dit hoorden kwamen zij naar hem toe, haalden hem weg van zijn cel en dwongen hem langs de cellen van de broeders te gaan om zijn excuses te maken door te zeggen: “Ik ben geen woestijnmonnik, en ik ben nog maar net begonnen als leerling”.[31]

            De monnik komt niet naar de woestijn om zijn eigen zelfbeeld te versterken maar om ervan verlost te worden. Tenslotte is deze aanbidding van het zelf de laatste en moeilijkste van de afgoderijen om op te sporen en vanaf te komen. De monnik weet dit en is daarom vastbesloten de juiste maatregelen te nemen om dat beeld te vernietigen in plaats van het te versterken. Hij ziet af van zijn eigen wil, met het doel onderwezen en geleid te worden door een ander, ook al leeft hij misschien alleen. Dan nog raadpleegt hij een geestelijk Vader en, zoals we hierboven hebben gezien in het verhaal van Abbot Theodore, zal hij wellicht zelf een oude man zijn voordat hem door de geestelijk Vader wordt gezegd dat hij nu op zichzelf verder kan gaan omdat hij de vrijheid en het vertrouwen heeft verworven, niet dat van de trotse man die zijn eigen meningen vormt in zijn eigen ascetische superioriteit, maar die van de ootmoedige mens die een volmaakt vertrouwen heeft in God.

            Een broeder beleed aan een oude:

            ”In mijn cel doe ik alles wat mij is aangeraden daar te doen en ik vind geen troost van God”. De oude zei: “Dit overkomt je omdat je wilt dat je eigen wensen vervuld zullen worden”. De broeder zei: ”Wat moet ik dan doen, Vader?”. De oude zei: “Ga, verbind jezelf aan een mens die God vreest, verootmoedig jezelf voor hem, geef je wil over aan hem en je zult troost van God ontvangen”.[32]

De uitdrukking “troost van God” wordt niet uitgelegd. In de normale context van de monastieke spiritualiteit betekent het “berouw”. Welnu; berouw is een teken van authentieke boetvaardigheid, dat wil zeggen van metanoia[cc] of conversatio[dd]. Dit betekent veel meer dan gewoonweg een “gevoel” van spijt over zonden die zich uitdrukt in de “gave der tranen”. Het is ten diepste een inzicht in de waarheid, een besef dat men de bodem van het eigen zijn heeft bereikt (of, als je daar de voorkeur aan geeft, van de eigen “nietigheid”[ee]), wat de bewustwording inhoudt van eigen radicale tekort/ontrouw; dat men “hij die niet is” is in aanwezigheid van “Hem die is”. Het wezen van “troost” ligt precies in dit besef dat in de kern van de eigen nietigheid men de oneindige werkelijkheid ontmoet. Kort gezegd: nederigheid en troost gaan samen op, want nederigheid is de waarheid zoals die in zijn concrete en existentiële feitelijkheid in ons eigen leven ervaren wordt. Iemand die simpelweg “zijn eigen leven leidt” door zijn eigen ideale projecten te realiseren die ontworpen zijn om zijn zelfbeeld nog meer en nog sterker ten toon te spreiden, kan onmogelijk de “troost van God” smaken. Hij is niet afgesloten voor andere vertroostingen – die voortkomen uit het beeld dat hij van zichzelf gemaakt heeft! Maar deze vertroostingen zijn gekunstelde bouwwerken, dubbelzinnig en misselijkmakend voor iedereen met een gevoel voor echtheid.

            Het louter lezen van boeken en volgen van geschreven instructies van meesters van vroeger is geen vervanging voor het directe contact met een levende leraar.[33] De meester geeft niet alleen een lezing of een instructie. Hij moet de meest intieme gedachten[ff] van zijn leerling kennen en analyseren. Het belangrijkste van de begeleiding is de openheid waarmee de leerling zich blootgeeft aan de geestelijke vader; niet alleen al zijn gedragingen maar ook al zijn gedachten.

            Een spreuk, die wordt toegeschreven aan St. Anthony, geeft aan: “De monnik moet elke stap die hij zet en elke druppel water die hij drinkt in zijn cel bekend maken aan de ouderen om te ontdekken of hij niets verkeerds doet”.[34]

            Omdat het werkelijke “werk van de cel” niet een zaak is van lichamelijke handelingen en rituelen maar van de innerlijke strijd met “gedachten” (dat wil ten diepste zeggen met de egocentrische[gg] verlangens en trots), is het uiterst belangrijk dat de leerling in de gelegenheid is om alles wat er in zijn hart omgaat aan de geestelijke Vader bekend te maken. Het doel hiervan is diacrisis te leren, het onderscheid der geesten, die deze roerselen vanaf het begin identificeert en trots, ijdelheid, illusoire of obsessieve drijfveren niet verwart met “de wil van God” en “ingevingen van de Geest”. De verhalen van de Woestijnvaders wemelen van voorbeelden van monniken die strenge asceten waren maar als gevolg van gebrek aan onderscheidingsvermogen (diacrisis) in ongelooflijke extremiteiten terechtkwamen of hun leven compleet te gronde richtten.

            Cassian, die een uitdrukking gebruikte die gangbaar was geworden in monastieke kringen omdat deze zelfs aan Christus was toegeschreven in een logion[hh], zei dat de monniken “in overeenstemming met het gebod van de Heer even wijs als de geldwisselaars”[35] moesten worden; in staat om goud van brons te onderscheiden en alleen echte munten te accepteren. Cassian past dit toe op het testen van gedachten.

            Schijnbaar kunnen geestelijke gedachten inderdaad illusies of bijgeloof blijken te zijn. Of ze kunnen alleen maar oppervlakkig zijn. Soms worden monniken in verrukking gebracht door woorden, of door subtiel klinkende methoden die hem beloven een nieuw soort verlichting te brengen. Of ze zijn maar al te gewillig om een gedachtestroom te volgen die uiteindelijk totaal tegenovergesteld is aan het ware doel van het monastieke leven (dat wil zeggen loslating van het zelf en quies).

            Aangezien de voorkeur voor nieuwe doctrines en curieuze nieuwe methoden voortkomt uit zelfzuchtige behoeften en ze het doelwit van de monnik te boven kunnen gaan, of in ieder geval hem er toe verleiden om zijn tijd met trivialiteiten te verspillen, zal de geestelijke Vader geen van deze fantasieën tolereren. Hij zal ten zeerste aandringen om af te zien van al deze uitvluchten waardoor de leerling alleen maar probeert zijn eigen ego te vleien. Omgekeerd laat een monnik die zich inspant om te vermijden dat hij een meester krijgt zien dat hij de voorkeur geeft aan zijn eigen wil en eigen illusies.

            Is het daarom mogelijk te bedenken dat een mens een goddelijk leven leidt in overeenstemming met het Woord van God, terwijl hij zonder een gids leeft, aan zichzelf toegeeft en gehoorzamend aan zijn eigen wil? Natuurlijk niet….[Tegen zulke monniken zegt St. John of the Ladder] “weet dat je een korte maar harde route uitprobeert die maar één weg kent die naar dwaling leidt.”[36]

De monnik moet natuurlijk vrij zijn om zijn eigen geestelijk Vader te kiezen, maar hij zal zichzelf alleen maar voor de gek houden als hij een Meester uitzoekt die hem nooit iets anders zal vertellen dan wat hij zelf wil horen en hem nooit iets tegen zijn wil opdraagt. In feite moet de geestelijke Vader, indien noodzakelijk, onverbiddelijk streng zijn en extreem hoge eisen aan de leerling stellen om zijn roeping tot leven in eenzaamheid te beproeven en hem te helpen snelle vooruitgang te maken. Het was natuurlijk van het grootste belang voor de leerling deze beproevingen te aanvaarden en de confrontatie aan te gaan. Van de jonge monnik werd compromisloze en volledige gehoorzaamheid aan de voorschriften en adviezen van de geestelijke Vader verwacht hoe vervelend/moeilijk sommigen ook zouden blijken te zijn. In deze harde leerschool – en hier alleen – zou de monnik leren om “van drie dingen af te komen: eigenwil, zelfrechtvaardiging, en het verlangen om te behagen”.[37] Als hij de ruwe behandeling kan doorstaan, zich realiserend dat de geestelijke Vader weet wat hij doet, zal hij snel een staat bereiken van onthechting aan zijn eigen wil en zijn eigen ego. Hij zal dan een staat van geestelijke vrijheid bereiken waarin hij, in plaats van te worden geleid door zijn eigen fantasieën en verlangens, volledig de objectieve realiteit aanvaardt en ermee instemt met geen enkel ander doel dan te wandelen “in waarheid”. Dit impliceert een staat van volledige onverschilligheid ten opzichte van zijn eigen subjectieve doelen, ten opzichte van zijn verlangen om geprezen en geaccepteerd te worden door anderen en een gerespecteerde plaats in te nemen temidden van de mensen. In de taal van de Vaders zou deze omvorming het resultaat zijn van een volledige vervanging van de wil van het individuele ego door de wil van God.[38]

            Dit is de geestelijke vrijheid zonder welke er geen gelijkmoedigheid, geen quies, geen zuiverheid van hart bestaat. Met andere woorden: het doel van de geestelijke vorming die door de Vaders werd gegeven was de leerling zo snel mogelijk tot deze staat van innerlijke vrijheid te brengen die hen in staat stelde om als zonen van God te leven.

            Niettemin heeft een oppervlakkige en onverantwoordelijke lezing van de Vaders minder onderscheidende asceten van een latere eeuw ertoe gebracht overdreven nadruk te leggen op willekeurige en onredelijke voorschriften, daarmee de intelligentie en het essentieel menswaardige karakter van het onderwerp systematisch beledigend. Alsof het enige doel van de ascetische vorming het afbreken van de persoonlijke integriteit door zogenaamde blinde gehoorzaamheid zou zijn. Frater Hausherr wijst er op dat de uitdrukking “blinde gehoorzaamheid” niet te vinden is in de Vitae Patrum[ii], en dat de Vaders in geen geval gedacht zouden hebben dat iemand die een begeleider met de charismatische gave van inzicht volgde, blind gehoorzaamde.[39] Een meer accurate uitdrukking zou “niet-beoordelende” of “niet-bevragende” gehoorzaamheid zijn. Dit is geen blinde, onnadenkende en passieve gehoorzaamheid van iemand die allen gehoorzaamt om zichzelf te laten “afbreken” maar een vertrouwende gehoorzaamheid met open ogen van iemand die vast gelooft dat zijn begeleider de ware weg weet naar vrede en zuiverheid van hart en een tolk is van de wil van God voor hem. Zulke gehoorzaamheid is alleen “blind” in de zin van dat ze haar eigen begrensde en eenzijdige beoordeling opzij zet: maar ze is juist zo omdat ze weet dat het volgen van het eigen oordeel in zaken die men niet juist verstaat inderdaad wandelen in duisternis is.

            Op dit punt, ons verplaatsend van het gezichtspunt van de discipel naar dat van de Meester, zien we dat de meester buitengewoon nederig, onderscheidend, vriendelijk en op geen enkele wijze heerszuchtig van karakter moet zijn. De “veeleisende spreuken” die hij aanreikt moeten uit een oprechte vriendelijkheid en zorg voor de belangen van de leerlingen voortkomen en niet vanuit een geheim verlangen om hen te domineren en voor zijn eigen egoïstische doeleinden te misbruiken. De Meester moet met andere woorden zelf iemand zijn die niet langer op enigerlei wijze aangetrokken wordt door “superioriteit” of door het verlangen om anderen te overheersen en te instrueren. In werkelijkheid kunnen we veel Vaderspreuken vinden die geweid zijn aan verhalen van monniken die weigerden de rol van Vader op zich te nemen of die wegvluchtten van diegenen die poogden zich om hen heen te verzamelen als leerlingen. Echter, zoals in het geval van St. Pachomius en de andere grote Meesters gaven zij op den duur toe en aanvaardden zij dit, zich realiserend dat deze dienst aan anderen een volgende stap was in hun eigen zelfverloochening. Maar zij onderwezen altijd eerst met hun voorbeeld en pas daarna met hun woorden. 

            Een broeder zei tegen Abba Poeman: “Sommige broeders wonen bij mij: “wilt u dat ik ze gebied?”. De oude man antwoordde; “In geen geval. Handel eerst en als zij willen “leven” dan zullen zij de les zelf ten uitvoer brengen”. De broeder zei: “Abba, zij willen zelf dat ik hen gebied.” De oude man zei: “Nee, wees een voorbeeld voor hen en niet een wetgever”.[40]

            Een opmerkelijke karakteristiek van de woestijnkluizenaars zoals die in de “spreuken” naar voren komt is hun geweldige ontzag voor de verscheidenheid in persoonlijke roepingen en “wegen”. Ze probeerden niet strenge en vastliggende regels op te leggen die alles reduceerden tot willekeurige uniformiteit. Allesbehalve zekerheid zoekend in een soort dociel conformisme waren ze in staat de diversiteit in gaven te waarderen die een manifestatie waren van één Geest die in hen allen woont (I Korinthiërs 12:4).

            Abba John was gewoon te zeggen: “De hele onderneming van de heiligen is te vergelijken met een tuin die vol staat met fruitdragende bomen van verschillende soort, waarin de bomen in één aarde geplant zijn en allen uit één fontein drinken. Aldus is het met de heiligen; want zij hebben niet één regel op zich maar meerdere en de ene mens werkt op de ene manier en de andere mens op de andere maar het is één Geest die in hen beweegt en werkt.”[41]

Tenslotte, om dit alles samen te vatten, kunnen we zeggen dat de geestelijke Vader inderdaad “geestelijk” moet zijn in de zin van pneumatikos, een mens die geheel en al geleid en verlicht wordt door de Geest van God, iemand die zichzelf volledig heeft overgegeven aan God en die daarom geleid wordt door de liefde en niet enkel door uiterlijke en logische normen. John the Solitary onderscheidt de “geestelijke mens” (pneumatikos) van de enkel rationele en deugdzame mens die hij psychicos noemt. In wezen volgt hij eenvoudigweg de terminologie van Paulus (I Korinthiërs 12:4) waar de psychicos soms vertaald wordt met de “natuurlijke mens” en waar de apostel zegt: “De psychicos aanvaardt niet wat van de Geest van God is, want voor hem is het dwaasheid.” De geestelijke mens is hij die de Geest van God ontvangen heeft en weet van de “zaken van de Geest”(zie I Korinthiërs 2:6-14). 

Voor John the Solitary, die het Paulijns onderricht vertaalde naar de monastieke context, is de psychicos de goedbedoelende maar op de ‘letter’ georiënteerde monnik die veel verdienste probeert te halen uit zijn goede werken en alles beoordeelt met de meetlat van de waardering van mensen. “Als zijn goede werken aan het oog worden onttrokken (door een superieure actie van de Geest) vervalt hij in een soort wanhoop.”[42] Hij is niet in staat echte geestelijke begeleiding te geven, want alles waar hij kennis van heeft zijn de uiterlijke kanten van de ascese en eredienst die op zich goed zijn maar die hij niet weet te relateren aan hun werkelijk einddoel.

            We kunnen de onderwijzingen van de Vaders over geestelijke begeleiding samenvatten door te zeggen dat de monnik die alleen maar een psychicos is de benodigde wijsheid mist om een ware geestelijke Vader te worden. Hij kan geesten en harten niet bevrijden, hij kan ze niet doen openstaan voor de geheime werking van de Geest. Hij vertrouwt alleen maar op een uiterlijke en wettische kennis van enkel eerste beginselen, en “schenkt geen leven” doordat hij nadruk legt op niet-essentiële zaken en voortdurend de levende behoeftes van de leerling negeert; hij heeft de neiging leven te verstikken en de “Geest uit te doven” (I Thessalonicenzen 5:19).

            John the Solitary merkt zeer scherp op dat hoewel de psychicos zijn grotere begeerten heeft overwonnen en deugdzaam leeft, hij niet werkelijk God en mensen liefheeft. Hij bevindt zich in een soort tussenstadium waarin hij niet meer gedreven wordt door begeerten en bot eigenbelang (door welke hij slechts hen die instemmen met zijn belangen zou “liefhebben”), maar ook de geestelijke vrijheid nog niet heeft bereikt die alle mensen liefheeft in en omwille van God. “De liefde van God wordt niet verkregen door lichamelijke ascese maar door inzicht in de geheimenissen; en aangezien hij dit stadium niet bereikt heeft is hij niet in staat alle mensen lief te hebben.”[43] Hij heeft inderdaad sommige mensen lief, maar wat is het fundament van zijn liefde? Het is, zegt John, de liefde voor zijn eigen doctrine, zijn eigen ascetisch systeem, “zijn regel, zijn weg”. Hij is alleen in staat hen lief te hebben die stilzwijgend instemmen met zijn onderricht. Vandaar dat zijn barmhartigheid niet authentiek is. Hij heeft de leerling lief omwille van zijn eigen doctrine, dat wil zeggen dat hij gebruik maakt van zijn leerling om de waarheid en juistheid van zijn eigen systeem te bevestigen, of ten diepste te bewijzen dat hij zelf een goede begeleider is!

            Het is geheel anders: een werkelijk geestelijk Vader wordt niet alleen opgezocht door beginnelingen maar ook door hen die zelf gevorderd zijn, omdat hij de “woorden van leven” heeft en mensen liefheeft zoals God dat doet. Zij zien dat hij niet een doctrine, niet een methode maar mensen liefheeft. Omdat hij niet zijn ideaal maar zijn leerlingen liefheeft zeggen ze tegen hem:

We hebben ons gehaast naar u toe te komen…omdat wij in uw woorden zoveel dingen hebben gevonden die zelfs nooit bij ons zijn opgekomen. Want hoewel we vele jaren niet uit onze cel zijn gekomen is het feit dat we u zijn komen zien van veel meer waarde voor ons geweest dan ons in de cel blijven[jj]. We hadden een bepaald aantal gewoontes voor onszelf en nu hebben we ze terzijde gezet omdat ze onbeduidend zijn omwille van de inzichten die u ons hebt laten zien. We voelen ons zoals St. Paulus zich moet hebben gevoeld… die in het begin voor zichzelf een tegoed had verworven en voldoening ontleende aan het leven volgens de wet, denkend dat er geen andere weg was naar volmaaktheid totdat hij de kennis van Christus ontving. Op die manier dachten wij ook dat we de volmaaktheid bereikt hadden…[44]

Omdat in feite één van de valkuilen van het strikt gereguleerde ascetisch leven van de monniken deze geest van wetticisme en het vertrouwen in uiterlijke werken was, was de ware geestelijk Vader nodig om te verzekeren dat de kluizenaars niet de “vrijheid van de zonen Gods” vergaten die zo vurig verkondigd werd door Paulus en het hart vormt van het Nieuwe Testament. In deze vrijheid alleen zouden ze de authentieke zuiverheid en ware quies kunnen vinden. Deze vrijheid en gelijkmoedigheid zijn de “goede aarde” waarin de zaden van genade en wijsheid hun honderdvoudige vrucht kunnen voortbrengen. Deze staat van zuiverheid en rust is niet wat men de “top van volmaaktheid” zou kunnen noemen, wat dat ook zou mogen betekenen. Het is eenvoudig de laatste fase van ontwikkeling dat men kan waarnemen en bespreken in logische termen. Het is wat John the Solitary “integriteit”[kk] noemt maar deze integriteit is niet het einddoel. Het is eigenlijk alleen maar het begin[ll] van het echte geestelijk(pneumatikos) leven. “Voorbij aan de integriteit is het geheimenis dat niet omschreven kan worden.”[45]

            Er is een gezegde waarin één van de oude mannen God vroeg of hij de Vaders mocht zien. En hij zag ze allemaal met uitzondering van Abba Anthony en hij zei tegen Hem die hem dit liet zien: “Waar is Abba Anthony”? En hij zei tegen hem: Waar God is daar is Anthony”.[46]


[a] Dit artikel is opgenomen in: Dieker, Bernadette and Jonathan Montaldo ed., Merton & Hesychasm, The Prayer of the Heart, Fons Vitea, 2003

[b] = zaken die het geweten betreffen                           

[c] In het Engels worden er steeds twee woorden gebruikt: solitude en loneliness. In het Nederlands zou je beide met eenzaamheid kunnen vertalen. In het Engels wordt met solitude echter een positieve vorm van alleenzijn bedoeld en met loneliness de pijnlijke vorm van eenzaamheid. Wij vertalen vanaf nu ‘life in solitude’ steeds met leven in eenzaamheid. ‘Leven in eenzaamheid’ zou ook kunnen. En loneliness met het woord eenzaamheid. Bij deze keuze van vertalen ben ik vaak uitgegaan van de boeken van Chritofoor Wagenaar. In het bijzonder de vertalingen en toelichtingen op de Vaderspreuken (Monastieke Cahiers; uitgeverij Abdij Bethlehem, Bonheiden)

[d] Kluizenaars. In afzondering/eenzaamheid levende monniken; ik gebruik vanaf nu bij zijn Engels woord ‘hermit’ steeds het Nederlandse woord ‘kluizenaar’.

[e] In een gemeenschap levende monniken

[f] tuchtregels 

[g] Het door Merton gebruikte woord is ‘will’. De vraag is wat hij hier bedoeld heeft. Bedoelt hij hier de uiteindelijke bedoeling van God met de mens of één van de vele tussenstappen op die weg. Zie het onderscheid dat wordt gemaakt tussen Telos en Scopos. Ik zou dit eigenlijk willen vertalen met uiteindelijke bedoeling. Zeker omdat de monnik op zoek is naar dat éné wat hem zekerheid geeft op weg naar het einddoel. Hij wil geen half werk. Toch is het woord wil gebruikelijker.

[h] Er staat: ‘intellectual intuition’; ik heb het idee dat ik het niet adequaat vertaal met ‘kennen’. Je kunt ook met weten / intuïtie vertalen. Zie ook het begrip ‘theoria’ verderop.

[i] De toestand die hiermee bedoeld is niet een emotieloosheid maar een modus waarin men innerlijk vrij is t.o.v. innerlijk fluctuaties van die emoties. Men laat zich er niet door meeslepen, in beslag nemen of overspoelen. Dat geldt zowel voor positieve als negatieve emoties. Ik zal het afwisselend met rust en gelijkmoedigheid vertalen. ‘Vrede des harten’ zou ook nog kunnen mits je daarbij geen rustig vaarwater voorstelt maar een vrijheid en vrede temidden van (eventueel heftige) emoties.

[j] Ik gebruik bij de namen van de woestijnvaders consequent de engelse schrijfwijze

[k] ‘solitary life’

[l] direct intuition

[m] in de zin van het doel / de bestemming van God; zie ook een eerder voetnoot

[n] ‘in whose image’; ik kies hier bewust voor ‘in’ en niet ‘naar’ / zie ook NBV Genesis

[o] ‘will’

[p] al helemaal / nog meer

[q] of ‘kluis’ 

[r] salvation: redding / verlossing / leven / heil / heling

[s] staat model voor / basaal voorbeeld

[t] heelheid / onverdeeld / eenheid

[u] solitude

[v] loneliness

[w] een aan jou toevertrouwd ‘vermogen’ / pand

[x] solitude

[y] Hier gebruikt hij het woord ‘void’; een moeilijk te vertalen woord maar wat hij heeft ontleend aan Kierkegaard. Het gaat daarbij om de existentiële ervaring van leegte, machteloosheid en angst die niet zonder de ‘sprong’ in blind geloof uit te houden is.

[z] solitary

[aa] geestelijke apathie, verveling, 

[bb] hierbij moet je denken aan gedachten, gevoelens, beelden, overwegingen enz.

[cc] fundamentele innerlijke ommekeer / boetvaardigheid

[dd] ommekeer

[ee] Merton schrijft hier “nothingness”

[ff] zie voetnoot d op de vorige pagina

[gg] ego-thinking-centered

[hh] Een spreuk uit een verzameling van spreuken van Jezus uit de vroeg christelijke kerken die niet uit de Evangeliën kwamen.

[ii] Vaderspreuken

[jj] stability

[kk] integrity; heelheid zou ook een mooie vertaling kunnen zijn of ‘uit één stuk’, de dubbelzinnigheid en innerlijke verdeeldheid is hierin geheeld

[ll] beginning


[1] Hoofdstuk 4 uit Contemplation in a World of Action, Doubleday & Company, New York, 1971

[2] Zie voor een excellent overzicht van de gehele geschiedenis van de geestelijke begeleiding in de Christelijke context het artikel “Direction Spirituell” in de Dictionnaire de Spiritualité, Deel III, pag. 1002-1214.

[3] Kijk bijvoorbeeld Life, St. Theresa’s autobiografie, waar zij bijvoorbeeld in hoofdstuk 24 spreekt over de geweldige begeleiding die ze kreeg van dr. Balthasar Alvares. In haar Innerlijke Burcht, VI Verblijf, verteld zij over de schade die de mystici wordt toegebracht, gedurende de tijd van louterende droefheid, door slechte begeleiders, en hoe de angsten en scrupules van biechtvaders het lijden kunnen verergeren van diegenen die zich in de war gebracht voelen door ervaringen die ze niet kunnen duiden.

[4] De Apophthegmata zijn te vinden in Migne’s Greek patrologie, Volume 65, en veel van deze verhalen zijn ook te vinden in de Verba Seniorum in de Latijnse Patrology, Volume 73, col. 739 e.v.. Voor het gemak wordt hier de excellente versie van E. Wallis Budge, in de Paradise of the Fathers (From Syriac) 2 delen (London, 1907) gebruikt.

[5] Het meest karakteristieke werk van Evagrius- evenals het meest invloedrijke- is zijn verhandeling over het gebed, De Oratione, lange tijd toegeschreven aan St. Nilus, en beschikbaar in een Franse vertaling van Père I. Hausherr, S.J.

[6] Paradise of the Fathers, II, 3. Deze spreuk is de eerste in de hele serie en verwerft daarmee een bepaalde status als paradigma voor de gehele monastieke ascese.

[7] Cassian, Collatio I. 6. Migne P.L. 49: 488. Zie ook St. Peter Damian: “Als de ware plicht (office) van de priester zichzelf geheel op te offeren, en die van de theoloog om te preken, dan is die van de kluizenaar niet minder dan in vasten en stilte te verblijven – in jejunio silentioque quiescere.” Opus XV. 5. P.L. 145: 339.

[8] Preek VII over de II Brief aan de Korinthiërs. Geciteerd door Callistus en Ignatius in Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart, uitgegeven door Kadlusbovsky and Palmer, 1953 pag. 166.

[9] L. Th. Lefort, Les Vies Coptes de Saint Pachôme, Louvain, 1943, pag. 60,61

[10] Lefort, idemAvant Propos, pag. 1

[11] Lefort, idem, pag. 74

[12] Lefort, Les Vies Coptes, pag. 84-85

[13] Zie Regel van Benedictus, hoofdstuk 58

[14] Paradise, II, 13.

[15] Idem, pag. 32

[16] Idem, pag 83.

[17] Idem

[18] Idem. Pag. 97.

[19] Idem, pag. 199.

[20] Idem. Pag. 198.

[21] John the Solitary, Dialoguesur lÁme et les Passions, translated by I. Hausherr, S.J. Orientalia Christiana Analecta, 120, Rome, pag. 31-32

[22] Paradise. II, 16.

[23] In alle spirituele tradities herkend men een fase waarin gedachten en verlangens, of ze nu goed of slecht zijn, geprojecteerd en geobjectiveerd worden als externe wezens of personen. Dit stadium moet overstegen worden maar de ervaringen die daarbij horen moeten wel serieus genomen worden ook al zijn ze “illusoir”. De vraag naar de metafische realiteit van engelen of demonen is een ander zaak.

[24] Zie The Undistorted Image, Archmandrite Sophrony, London, 1962 

[25] Paradis, II, 14, zie St. Gregory of Nyssa voor de wolkkolom als mystiek symbool, De Vita Moysis, Franse vertaling van J. Daniélou. S.J., Sources Chrétiennes, 2de editie, Paris, 1955 

[26] Zie Cassian, De Cenobiorum Institutis, Lib. X, P.L.49, volumes 359 e.v.

[27] Paradise, II, 240

[28] Idem pag. 12. We zien hier dat het belang van “in de cel blijven”  analoog is aan de nadruk op het Zazen (in meditatie zitten) in het Zen Boeddhisme. Dom J. Leclercq schreef een belangrijk essay, “Sedere”(Zazen/zitten) in de jaargang Le Millenaire du Mont Athos, Chevetonge. 1963

[29] Idem. pag. 12.

[30] Palladius, Historia Lausiaca 24. Paradise, I, 136 

[31] Paradise, II, 240

[32] Paul Evergetinos. Zie I. Hausherr, S.J. Direction Spiritulle en Orient autrefois, Orientalia Christiana Analecta 144, Rome, 1955, pag. 162

[33] Idem, pag. 167-168 (citaat van St. Gregory of Nyssa)

[34] Apophthegmata, Alpha Antonii, noot 8, Migne P.G. 65: col. 88.

[35] Cassian, Conference I, c. 20, Migne P.L. 49: 514-516.

[36] Callistus and Ignatius in Writings from the Philokalia, P. 175.

[37] Barsanuphius, geciteerd in Hausherr, pag. 165.

[38] Idem, Hausherr.

[39] Idem, pag. 197.

[40] Apophthegmata, Alph. Poemen, 174. P.G. 65: 364; zie Hausherrr, idem, pag. 190.

[41] Paradise, II, 148.

[42] John the Solitary, idem, pag. 34. Vergelijk dit ook met St. John of the Cross, Living Flame of Love, III, 29 e.v.

[43] Idem, pag. 43.

[44] John the Solitary, idem, pag 39.

[45] Idem, pag. 46.

[46] Paradise, II, 165.